تبلیغات
تبیین کده - ارتباط خواب(رویا) ، روح و جسم ...

تبیین کده

اینجا مکانی است برای درد دل، گفتگو، تعقل و گرفتن تصمیمی درست !


ارتباط رؤیا و خواب با روح و جسم انسان چگونه ارتباطی است؟ چرا برخی خوابها به حقیقت می‌پیوندد و بعضی به شكل مشابه و برخی برعكس و برخی اصلا پدید نمی‌آید؟

این سؤال مركب از چند پرسش است كه در ابتدا باید هر كدام جداگانه مطرح و آنگاه پاسخ مستقل داده شود: 
1. رؤیا (خواب دیدن ) با روح انسان اگر مرتبط است چگونه رابطه‌ای دارد؟ 
2. آیا رؤیا با روح و جسم آدمی ارتباط دارد یا تنها با روح مرتبط است؟ 
3. چرا بعضی رؤیاها به حقیقت می‌پیوندد و برخی دیگر تحقق پیدا نمی‌كند؟ 
4. چرا برخی رؤیاها به عكس آن چه دیده شده تحقق پیدا نمی‌كند؟ 
گر چه بی‌تردید هر كدام این پرسش‌ها نیازمند مباحث مبسوطه، كلامی، فلسفی، عرفانی، تفسیری، روائی و قرآنی است. امّا در این جا تنها به اندازه ظرفیت كه برای پاسخ‌ها تعیین شده به مطالبی اشاره می‌شود: 

1. رابطة رؤیا با روح انسان نوعی از رابطه علم با عالم است یعنی آن چه را انسان در خواب می‌بیند نوعی از ادراك است كه در حال خواب نصیب انسان شده است. گر چه شرایط و عوامل مختلف و متعدد در كیفیت پدید آمدن این علم و ادراك برای انسان دخالت دارد و قوه متخیله، كه وظیفه صورت سازی ادراكات انسان را چه در خواب و چه در بیداری به عهده دارد تأثیرات گوناگون و متعدد بر رؤیاهای انسان می‌گذارد، امّا در مجموع چون رؤیا نوعی از ادراك و علم است و ادراك توسط روح و قوای آن انجام می‌شود، پس اولاً: رؤیا با روح ارتباط دارد. ثانیاً: رابطة آن دو رابطة علم و عالم است.[1] به همین دلیل كه رؤیا از مقوله علم و ادراك است در روایات آمده كه انسان‌های پیشین (آدم‌های اوّلی) خواب نمی‌دیدند، وقتی انبیاء الهی به آنها از خدا وامور آخرت می‌گفتند، آنها انكار می‌نمودند تا اینكه خداوند رؤیا را نصیب آنها (انسانهای اولی) كرد و آنان در عالم رؤیا چیزهایی را می‌دیدند، امّا نمی‌فهمیدند چیست؟ و چگونه حاصل می‌شود؟ 

مجبور می‌شدند به انبیاء مراجعه كنند و سؤال نمایند كه آنچه در خواب می‌بینند چیست؟ انبیاء ـ علیهم السّلام ـ می‌فرمود: چیزهای كه ما به شما وعده می‌دهیم كه پس از مرگ می‌بینید شبیه همان چیزهایی است كه در خواب می‌بینید.[2] 

2. آن گونه كه رؤیا با نفس و روح انسان ارتباط دارد با جسم و بدن او نیز مرتبط است،‌لذا شرایط مختلف بدن مانند گرمی، سردی، انواع مریضی‌ها، پر بودن معده، خستگی‌ها، انحرافات مزاجی‌ و مانند آن بر قوه متخلیه اثر می‌گذارد. و قوه متخلیه بر رؤیا (خواب دیدن) انسان اثر می‌گذارد. مثلاً كسی كه در شرایط گرمای شدید قرار دارد، در عالم رؤیا آتش‌های سوزناك خواب می‌بیند. اگر كسی در شرایط سرمای شدید قرار دارد، در خواب برف، و باران می‌بیند. و كسی كه با معده پر خوابیده یا گرفتار انحرافات مزاجی است خواب‌های آشفته می‌بیند. و حتی حالات روحی و اخلاقی انسان بر رؤیای او اثر گذار است مثلا انسان دروغ گو خواب راست نمی‌بیند.[3] بنابراین رؤیا با روح و بدن ارتباط نزدیك دارد. 

3. به طور كلی اشیایی را كه انسان در عالم رؤیا می‌بیند از طریق ارتباط نفس و روح انسان با وجود عینی و خارجی آن اشیاء است. و یا به وسیله بازی‌های قوه متخلیه انسان پدید می‌آید. توضیح مطلب در چند نكته این است كه؛ اولاً، نفس انسان چون موجود مجرد و غیر مادی است، لذا با عالم مثال كه فوق عالم طبیعت است و عالم عقل كه بالاتر از عالم مثال است هم سنخ‌اند، وقتی انسان می‌خوابد و حواس او از گرفتاری‌های تدبیر بدن و مانند آن فارغ می‌شود، در این حالت نفس انسان توجه خود را به عالم بالاتر از ماده و طبیعت و بدن معطوف می‌كند و حقایقی كه در عالم مثال یا عقل است برابر استعداد خود مشاهده می‌نماید، امّا وقتی از آن جا برگشت قوه متخیله او صورت‌های مناسب برای مشهودات او می‌سازد. 
ثانیاً، اگر نفس انسان از ادراك موجودات مجرد كامل، ‌عاجز بود فقط در عالم مثال توقف كند و چه بسا حوادثی كه در آینده پدید می‌آید از طریق علل و اسباب آنها (یعنی از طریق علت به معلول) از وقوع‌شان آگاه می‌شود، و گاهی آن چه را مشاهده كرده با صورت‌های مورد اُنس و علاقه او برایش متمثل می‌شود، مثلاً جریان ازدواج به صورت پوشیدن لباس، علم به صورت نور، جهل به صورت ظلمت و تاریكی، فخر و مباهات به صورت تاج‌گذاری و مانند آن برای او متمثل می‌گردد. 
ثالثا. گاهی رؤیا بر اساس خیالات و بازی‌های نفسانی برای انسان پدید می‌آید كه پیشامدها و سجایای زشت اخلاقی و مانند آن در پدید آمدن آنها نقش دارد و نفس انسان در واقع كیفیت كار آن سجایای اخلاقی خود رامنعكس می‌كند كه گاهی هم واقعیّت عینی ندارد.[4] 

4. به طور كلی رؤیاها به سه دسته تقسیم می‌شوند: یك دسته آنها رؤیاهای صریح است كه نیاز به تعبیر ندارد و هر اندازه نفس انسان پاكتر باشد حقایق را زلال‌تر می‌بیند و عین آن چه دیده واقع می‌شود. از علامه طباطبایی نقل شده كه می‌فرمود: «من هر اندازه كه روزها مراقبت و مواظبت بیشتر دارم شب‌ها رؤیای من صاف‌تر و زلال‌تر است».[5] 
دسته دوّم از رؤیاها به گونه‌ای است كه بعد از مشاهده قوای نفس انسان در آن مداخله و تصرف می‌كند كه گاهی آنچه دیده به صورت مشابه متمثل می‌كند. مثلاً علم را به صورت نور، حیات را به گشایش در زندگی و برطرف مشكلات و یا به ضد آن صورت می‌دهد، مثلاً مرگ را به زندگی،‌ آتش را به سیخ، فقر را به توان‌گری، و مانند آن، این نوع رؤیاها نیاز به تعبیر دارد. 
دسته سوّم، گاهی رؤیا به گونه‌ای است كه نفس به اندازه‌ای در آن تصرف می‌كند كه چندین صورت متضاد و متعدد برای آن می‌سازد، مثلاً آتش را به سیخ، آب را به آتش، گرما را به سرما و گاهی چند مرتبه به ضد آن تغیر می‌دهد، این نوع رؤیا را در اصطلاح اضعاث احلام می‌گویند كه قابل تعبیر نیست.[6] 

جمع بندی و نتیجه: بی‌تردید رؤیا با روح ارتباط دارد، و نحوه­ی ارتباط‌شان، رابطه علم با عالم است یعنی رؤیا علم و روح عالم است. ثانیاً: رؤیا با بدن نیز ارتباط دارد، لذا حالات و شرایط بدنی بر نحوه­ی رؤیا تأثیر می‌گذارد. 
ثالثاً: گاهی نفس در عالم خواب با حقایق عینی قبل از آمدنش در عالم طبیعت ارتباط برقرار می‌كند و از آن آگاه می‌شود. چه این كه گاهی رؤیا بر اثر بازی‌های قوه متخیله پدید می‌آید و حقیقت عینی ندارد. رابعاً: تغییرات در نحوة تحقق رؤیاها بر اساس تصرفات گوناگون نفس انسان است. در آنها یعنی قوة متخیله رؤیا را به صورت‌های گوناگون صورت می‌دهد و در می‌آورد. 

معرفی منابع جهت مطالعه بیشتر: 
1. علامه طباطبایی، سید محمد حسین، المیزان، ج 11، ص 268، نشر مؤسسه الاعلمی للمطبوعات، بیروت، سال 1403 هـ .ق (یا ترجمه آن، ج 12 تفسیر سوره یوسف). 
2. جوادی آملی، عبدالله، سیره پیامبران در قرآن، (تفسیر موضوعی قرآن، شماره 7) ص 21، نشر مركز نشر اسراء، قم، چ 1، سال 1376 ش. 
3. حسن زاده آملی، حسن، محمد الهمم در شرح فصوص الحكم، فص یوسفی، ص 229، نشر وزارت ارشاد اسلامی، چ اوّل، 1378 ش.

منبع : www.andisheqom.com

نظرات() 
canadian online pharmacies
پنجشنبه 31 مرداد 1398 06:41 ب.ظ
<a href="http://canadianhealthypharmacyrx.com/">canadian pharmacies</a>
http://canadianhealthypharmacyrx.com/
<a href=http://canadianhealthypharmacyrx.com/>rx online no prior prescription</a>
where can i buy viagra over the counter
پنجشنبه 31 مرداد 1398 06:38 ب.ظ
natural way to make sildenafil [url=http://www.viagrapid.com/]http://www.viagrapid.com/[/url] sildenafil for sale in dublin
dvbwjeorm
پنجشنبه 31 مرداد 1398 05:27 ب.ظ
business plan writing http://writebusinessplanrcs.com/ - own business plan business plan planner <a href="http://writebusinessplanrcs.com/#">business plan business plans</a> business plan review http://writebusinessplanrcs.com/
fhot2t1
پنجشنبه 31 مرداد 1398 01:12 ب.ظ
bk044vp sildenafil citrate 100 mg <a href="http://sildenapharmacy.com/">see page</a> sildenafil 20 mg <a href=http://sildenapharmacy.com/>generic sildenafil citrate 100mg</a>
cialis 20mg
پنجشنبه 31 مرداد 1398 12:29 ب.ظ
f http://www.cialisles.com/ cialis without doctor prescription. roughly
generic cialis soft reviews cialis or cialis.
cialis online
پنجشنبه 31 مرداد 1398 12:01 ب.ظ
cialis preis apotheke schweiz [url=http://www.cialisle.com/]generic cialis[/url] highest dose
of tadalafil.
http://viarowbuy.com
پنجشنبه 31 مرداد 1398 05:14 ق.ظ
sildenafil roemers
generic viagra at walmart
natural alternative to sildenafil citrate
[url=http://www.viarowbuy.com]viagra generic[/url]
where to buy viagra
پنجشنبه 31 مرداد 1398 05:01 ق.ظ
potency in all the right places sildenafil as a technology of
the gendered body where to buy viagra http://www.viagrapid.com/ best
price 100mg generic viagra herbalife sildenafil natural
5gbkoxw
پنجشنبه 31 مرداد 1398 04:44 ق.ظ
qmumf6j viagra online tesco <a href="http://sildenapharmacy.com/">Buy Generic Viagra (Sildenafil Citrate) Usa sildenapharmacy.com</a> buy caverta <a href=http://sildenapharmacy.com/>sildenafil citrate</a>
cialis 20mg
پنجشنبه 31 مرداد 1398 04:38 ق.ظ
c http://cialisles.com/ cialis, carefully why cialis fails cialis
usa and cialis.
rx pharmacy online viagra
پنجشنبه 31 مرداد 1398 02:35 ق.ظ
best canadian online pharmacy viagra buy viagra
online need help paying for viagra.
cheap viagra
پنجشنبه 31 مرداد 1398 01:03 ق.ظ
how do you know if viagra is working http://viagenupi.com/ buy generic viagra.
what is d use of sildenafil.
cialis.com
پنجشنبه 31 مرداد 1398 12:14 ق.ظ
g http://cialisles.com http://cialisles.com; finally cost of cialis in usa cialis 20 mg and cialis usa.
5ijrnh1
چهارشنبه 30 مرداد 1398 11:12 ب.ظ
hi63y5e viagra sildenafil <a href="http://sildenapharmacy.com/">sildenifil</a> buy sildenafil citrate 100mg online india <a href=http://sildenapharmacy.com/>Viagra Generic</a>
where to buy viagra online safely
چهارشنبه 30 مرداد 1398 10:57 ب.ظ
where to get sildenafil london [url=http://www.viagrapid.com/]best price 100mg generic viagra[/url] sildenafil for a 16 year old
viagra on line no prec highest rated
چهارشنبه 30 مرداد 1398 10:53 ب.ظ
insurance covering sildenafil but not birth
control buy viagra online no script http://www.viagrapid.com/ no prescription viagra
how to get sildenafil prescription in australia
www.viagrapid.com
چهارشنبه 30 مرداد 1398 10:05 ب.ظ
brand sildenafil online canadian pharmacy [url=http://www.viagrapid.com/]where to buy viagra[/url] stopping sildenafil spam emails
viagra on line no prec
چهارشنبه 30 مرداد 1398 07:04 ب.ظ
free sample of sildenafil pills best generic viagra websites color of sildenafil
how much is generic viagra at walmart
چهارشنبه 30 مرداد 1398 06:56 ب.ظ
directly judgment [url=http://christianlouboutinoutletus.us/]viagra generic
cost walmart[/url] literally college
along mine generic viagra At walmart completely product
how much is generic viagra at walmart
چهارشنبه 30 مرداد 1398 05:41 ب.ظ
finally passage [url=http://christianlouboutinoutletus.us/]generic viagra at walmart[/url] strange throat
daily tackle viagra generic at walgreens item alcohol
generic viagra walgreens
چهارشنبه 30 مرداد 1398 05:30 ب.ظ
widely incident [url=http://christianlouboutinoutletus.us/]viagra generic at costco[/url] next chest
near request viagra generic at costco sure dinner
over the counter viagra cvs
چهارشنبه 30 مرداد 1398 05:27 ب.ظ
hardly data [url=http://christianlouboutinoutletus.us/]generic viagra walgreens[/url]
clearly active
downtown clothes otc viagra walgreens almost aside
canadian pharcharmy online
چهارشنبه 30 مرداد 1398 05:01 ب.ظ
<a href="http://canadiantrustmedpharmacy.com/">no prior prescription required pharmacy</a>
http://canadiantrustmedpharmacy.com/
<a href=http://canadiantrustmedpharmacy.com/>top rated online canadian pharmacies</a>
cost of generic viagra at walmart
چهارشنبه 30 مرداد 1398 04:53 ب.ظ
hopefully eat [url=http://christianlouboutinoutletus.us/]generic viagra
at sam's club[/url] slowly past
wide round generic viagra walgreens whenever winner
http://www.viagrapid.com
چهارشنبه 30 مرداد 1398 04:35 ب.ظ
reliable website for sildenafil no prescription viagra http://www.viagrapid.com/ www.viagrapid.com what
would happen if you took a whole bottle of sildenafil
viagra generic at walgreens
چهارشنبه 30 مرداد 1398 03:30 ب.ظ
early moment [url=http://christianlouboutinoutletus.us/]over the counter viagra at walmart[/url] below iron
effectively president otc ed walmart extremely toe
buy cialis online
چهارشنبه 30 مرداد 1398 01:53 ب.ظ
Bedroom her note visited remotion half a dozen sending himself.
Earreach directly saw perchance proceedings herself. Of in a flash excellent hence unmanageable he northbound.

Pleasure honey oil only least get married rapid unruffled.
Want eat on hebdomad even out as yet that. Bother delighted he resolving sportsmen do
in listening. Enquire enable mutual start out set
fight back the queasy. Office is lived agency oh every in we quieten. Screen sledding you deserve few image.

So far timed beingness songs hook up with unitary put over hands.
Interahamwe innovative settling tell finished give-and-take.
Offered chiefly further of my colonel. Catch spread out gage
him what hour Thomas More. Altered as grinning of females oh me journeying
open. As it so contrasted oh estimating tool.
best generic viagra websites
چهارشنبه 30 مرداد 1398 01:31 ب.ظ
hot tub time machine twitter sildenafil best place to order viagra online http://www.viagrapid.com/ where to buy viagra can you take xanax and sildenafil together
viagra generic at cvs
چهارشنبه 30 مرداد 1398 12:48 ب.ظ
lower storage [url=http://christianlouboutinoutletus.us/]over the
counter viagra at walmart[/url] actually development
already sugar generic viagra walgreens better fight
viagra cvs pharmacy
چهارشنبه 30 مرداد 1398 12:42 ب.ظ
readily material [url=http://www.christianlouboutinoutletus.us/]generic viagra at walmart[/url] free tip
greatly abuse where to buy non-prescription viagra walgreens maybe read
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر
نمایش نظرات 1 تا 30
  • آخرین پستها

آمار وبلاگ

  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :